Algemene verkoopsvoorwaarden dienstverlening

  • Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.

  • Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

  • Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Ranst, in de aangeduide munt, netto binnen de 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders vermeld op de factuur) en zonder korting.

  • Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen.

  • Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag heeft tot gevolg dat er een eerste aanmaning wordt verstuurd aan de debiteur per mail met ontvangstbewijs en per post.

  • Mocht er na 14 kalenderdagen, na deze eerste aanmaning er nog steeds geen betaling zijn geregistreerd dan wordt een tweede aanmaning verstuurd.

  • Bij het uitblijven van de betaling wordt de factuur en de aanmaningen integraal overgemaakt aan het incassobureau die dan de invordering van de factuur gaat verder zetten met de inachtneming van de wettelijk vastgestelde bedragen voor forfaitaire schadebedingen en verwijlinteresten.

  • Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.   

  • De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

  • Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waarbij het Vredegerecht kanton Zandhoven bevoegd is. 

Nog vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met ons.


info@bavast-vastgoedexpertise.be
+32 3 435 88 77

Onderwerp