Nuttige informatie

Nog meer weten?

Klik dan op één van volgende links

Huurdersbond

Bent u een huurder en wilt u nog meer weten?

Eigenaarssyndicaat

Bent u een eigenaar en wilt u nog meer weten?

KAVEX

Graag meer weten over de beroepsvereneging voor vastgoedexperten?

Voorwaarden

Bekijk hier onze verkoopsvoorwaarden van onze diensten

Vlaams Huurdecreet

Bekijk hier het uitreksel uit Het Vlaams Woninghuurdecreet van 1 januari 2019

Art 1730-1731 B.w.

Uitreksel uit Belgisch Wetboek aangaande de bepaling rond de plaatsbeschrijving.

Art. 1730. <W 29-12-1983, art. 4>

§ 1. (De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.) <W 2007-04-25/38, art. 100, 010; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt met een verzoekschrift ingediend voor het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep.

§ 2. Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in paragraaf 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat de termijnen betreft.

§ 3. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de paragrafen 1 en 2 zijn nietig.

§ 4. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.

<ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020;
Inwerkingtreding: 01-01-2018>

Uitreksel uit Belgisch Wetboek aangaande de bepaling rond de plaatsbeschrijving.

Art. 1731. <W 29-12-1983, art. 5>

§ 1. Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd.

§ 2. Indien tussen verhuurder en huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder het goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet gegaan of beschadigd.

 

Onze diensten

Aanvang huur

Plaatsbeschrijving bij aanvang huur. Opmaak van een verslag onder mandaat met proces verbaal bij aanvang van de huur met een uitgebreide omschrijving en fotoreportage, dit alles in een verstaanbare taal.

Uittrede huur

Plaatsbeschrijving bij uittrede huur. Opmaak van een staat van vergelijk en eventuele beraming van te verrekenen schade. Dit om de beëindiging van een huurcel vlot te laten verlopen.b

Aanvang werken

Plaatsbeschrijving bij aanvang van werken. Opmaak van een verslag voor aanvang van bouw- of verbouwingswerken met beschrijving van de bestaande situatie, dit met een uitgebreide fotoreportage. Achteraf is een staat van vergelijk mogelijk bij eventuele melding van schade.

Waardebepaling

Waardebepaling onroerend goed. Opmaak van een onafhankelijke en objectieve waardebepaling van een onroerend goed met oog op een verkoop, scheiding, verdeling van een erfenis, opmaak van een bankdossier, …

Nog vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met ons.


info@bavast-vastgoedexpertise.be
+32 3 435 88 77

Onderwerp